Ἱστορία τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ

36

Οἱ βαπτίσεις τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ χριστιανισμοῦ ἐγίνοντο σὲ ἐνήλικες ἀλλὰ ἐπειδὴ οἱ Ἕλληνες δὲν ἀποδέχοντο τὸν Χριστιανισμὸ παρ’ ὅ,τι ἡ παράβασις αὐτὴ τιμωρεῖτο μὲ θάνατο, στοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους, ὁ Ἰουστινιανὸς ἐπενόησε τὸν νηπιοβαπτισμό. Ἔτσι καθιερώθηκε τὸ βάπτισμα σὲ νηπιακὴ ἡλικία καθὼς καὶ ἡ ὑποχρέωσις ὅτι τὸ νήπιο θὰ ἀκολουθοῦσε τὴν Χριστιανικὴ πίστη. Αὐτὸ τὸ ἀνελάμβανε ἔνας ἐνήλιξ χριστιανόός, ὁ λεγόμενος «πνευματικὸς πατέρας» ἢ «ἀνάδοχος», ὁ ὁποῖος πρώτα ἀπὸ ὅλα ἐπέλεγε τὸ ὄνομα, τὸ ὁποῖο ἦταν χριστιανικό. Κατὰ τὴν τελετὴ τοῦ βαπτίσματος ἀπηγόρευαν στοὺς γονεῖς νὰ παρίσταντο καί, οὔτε βέβαια νὰ ὁρίζουν τὸ ὄνομα, τὸ ὁποῖο τὸ μάθαιναν μετὰ τὴν τελετὴ ἀπὸ κάποιο πιτσιρίκι.

Ὁ πνευματικὸς πατέρας παρακολουθοῦσε τὸ νήπιο καὶ τὴν οἰκογένειά του ἐὰν ἐτηροῦντο αὐτὰ ποὺ ἐπιβάλλει ἡ χριστιανικὴ πίστις. Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνεται ὁ ῥουφιάνος τῆς οἰκογενείας, τῆς ὁποίας ἡ ἐπιβίωσις ἦταν στὰ χέρια του. Ὁ ὑποχρεωτικὸς βαπτισμὸς —νηπίων καὶ ἐνηλίκων— ἀλλὰ καὶ ὁ ἐξαναγκασμὸς ἀλλοθρήσκων καὶ ἑτέρων χριστιανικῶν ὁμάδων, ὥστε νὰ ἐκχριστιανισθοῦν μέσῳ βαπτίσματος μαρτυρεῖται ἤδη ἀπὸ τὸν 6ο αἰῶνα στὸν Ἰουστινιάνειο Κώδικα, ποὺ ἐξεδόθη ἀπὸ τὸν Ἰουστινιανὸ Α’, ὅπου ἐπαναλαμβάνεται γιὰπολλοστὴ φορά, σχεδὸν ἐναγωνίως, τὸ ὅτι τάχα ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἡ «ἀληθινὴ πίστις» καὶ καθυβρίζονται οἱ Ἕλληνες (οἱ μὴ χριστιανοὶ δηλαδή) ὡς «ἀλιτήριοι», ἐνῶ γιὰ νὰ μὴν ξεφεύγῃ κάποιος καὶ νὰ ἐμπίπτουν ὅλοι στὶς διατάξεις, ὡς ἀποστάτες, εἶναι «νόμιμο» νὰ τιμωρῶνται μὲ τὴν θανατικὴ ποινή:

«Θεσπίζουμε δὲ καὶ νόμο, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ὅλα τὰ μικρὰ παιδιὰ πρέπει νὰ δέχονται τὸ σωτήριο βάπτισμα ἀμέσως καὶ χωρὶς κάποιαν ἀναβολή, ὥστε ὅπως καὶ οἱ μεγαλύτεροι νὰ μποροῦν νὰ ἐκκλησιάζονται καὶ νὰ κατηχῶνται στὶς θεῖες γραφὲς καὶ τοὺς θείους κανόνες».

Ἔτσι θὰ μποροῦν νὰ διαφυλάξουν τὴν ἀληθινὴ πίστη τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν καὶ δὲν θὰ ἐπιστρέψουν ξανὰ στὴν παλαιὰ πλάνη. Καὶ ὅσων ἔχουν κάποιο στρατιωτικὸ ἢ ἄλλο ἀξίωμα καὶ περιουσία μεγάλη καὶ γιὰ νὰ κρατήσουν τὰ προσχήματα ἐβαπτίσθησαν οἱ ἴδιοι ἢ πρόκειται νὰ βαπτισθοῦν, ἀφήνοντας ὅμως τὶς συζύγους τους καὶ τὰ τέκνα τους ἣ τὰ ἄλλα μέλη τοῦ οἴκου τους μέσα στὴν ἑλληνικὴ πλάνη, διατάσσουμε νὰ δημευθῇ ἡ περιουσία τους, νὰ στερηθοῦν ὅλων τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων τους καὶ νὰ τιμωρηθοῦν ὅπως τοὺς ἀξίζει, ἀφοῦ εἶναι φανερὸ ὅτι ἔτυχαν τοῦ ἁγίου βαπτίσματος δίχως νὰ ἔχουν πίστη, καὶ τὰ ἴδια δὲ θὰ ὑφίστανται οἱ ἀλιτήριοι Ἕλληνες καὶ οἱ Μανιχαίοι, τμῆμα τῶν ὁποίων εἶναι οἱ Βορβορίτες

Ὁ ἐκκλησιασμὸς ἦταν ἔνας τρόπος γιὰ νὰ ἐλέγχονται ποιοὶ ἔχουν ἀποδεχθῆ τὸν χριστιανισμό.

Ὁ νηπιοβαπτισμὸς εἶναι παράνομος ως πρακτικὴ καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ καταργηθῇ καὶ νὰ γίνεται κατόπιν ἐπιλογῆς ἐνηλίκου ἀτόμου καὶ ὄχι ἑνὸς «βιασθέντος» νηπίου.

Ἡ δημιουργία ποιμνίου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία κι ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία, χωρὶς φυσικὰ τὸ ἄτομο νὰ ἔχῃ ἀποδεχθῆ τὸν χριστιανισμὸ συνειδητά, ἔρχεται σὲ ἀντίθεση ὄχι μόνον μὲ τὸ Σύνταγμα (στὴν οὐσία, καταργεῖται ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία ποὺ μνημονεύεται, καθὼς στὴν πραγματικότητα ὑπάρχει «πειθαναγκασμός» μὲ ἀποτέλεσμα τὸν προσηλυτισμὸ ἑνὸς ἀβούλου πλάσματος), ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἰησοῦ:

«Πηγαίνετε σὲ ὅλον τὸν κόσμο, καὶ κηρύξτε τὸ εὐαγγέλιο σὲ ὅλη τὴν κτίση. Ὅποιος πιστέψει καὶ βαπτισθεὶ θὰ σωθῆ, ὅποιος ὅμως ἀπιστήσει, θὰ κατακριθῆ»
(Μᾶρκος 16:15-16).

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἐδέχετο τὴν βάπτιση καὶ τὴν κατήχηση μόνον ἐνηλίκων. Δηλαδή, πρώτα πιστεύουμε καὶ μετὰ βαπτιζόμεθα.

Ὁ νηπιοβαπτισμὸς εἶναι ἀπαράδεκτος γιατὶ ἀφαιρεῖ τὸ δικαίωμα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο νὰ διαλέξῃ τὸν δικό του θεὸ ἢ ἔνα φιλοσοφικὸ σύστημά ποὺ θὰ τὸν προστατεύη ἀπὸ τοὺς θεοὺς καὶ τὶς δεισιδαιμονίες ποὺ ἐπενόησαν οἱ πρόγονοί του πρὶν χιλιάδες χρόνια.

Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ πρέπει νὰ θεωρηθῇ παράνομος γιατὶ παραβιάζει κάθε δεοντολογία περὶ ἐλευθερίας τῶν ἰδεῶν.

Οἱ ἀνοησίες, περὶ ἀπαλλαγῆς τοῦ …προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, δὲν μᾶς ἀφοροῦν. Ἀνήκουν στὴν σφαίρα λογικῆς τῆς ἑβραϊκῆς φιλολογίας καὶ τῆς θρησκευτικῆς παρακρούσεως ποὺ ταλαιπωροῦν κάθε ἀδαὴ πιστό.

Στὸ ἑλληνικὸ κράτος ὑπάρχει ἡ ἐπιλογὴ τῆς μὴ βαπτίσεως, χωρὶς ὅμως συνεπειες ὅπως παλαιὰ (δὲν μποροῦσες νὰ ἐγγραφῇς σὲ σχολεῖο κ.ἄ).

Θεωδορόπουλος Ἰωάννης


36 ΣΧΟΛΙΑ

 1. OLI ESIS PU PARISTANETE TUS PISTUS HRISTIANUS, IME SIGUROS OTI ISASTE MULOSPORI APO PUTANOEVREOMASONES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KE PROSPATHITE NA PARAPLANISETE TUS ILITHIUS THRISKOLIPTUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TA OSA GRAFI O NEOKLIS RUSOS INE 100% ALITHI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I EVREOMASONI INE O EHTHROS TIS ANTHROPOTITOS STON GALAXIA MIKRI ELLAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Μασονοι ανθελληνες και πληρωμενα τομαρια εν οψη!
   Η μαλακια της μασονιας το αναγνωσμα πρπροσχωμ!βοηθεια σας και του χρομου μουλοσπερμα σταγακη και ποδιτσες

 2. Γιατί το νήπιο το στέλνετε στο σχολείο; Γιατί δεν περιμένετε να ενηλικιωθεί πρώτα και μετά να το ρωτήσετε αν θέλει να πάει σχολείο;

 3. Όταν κόβετε τον ομφάλιο λώρο από το παιδί, γιατί δεν το ρωτάτε, αν θέλει να κοπεί ο ομφάλιος λώρος; Γιατί δεν περιμένετε να ενηλικιωθεί
  πρώτα το παιδί και να το ρωτήσετε, αν θέλει να κοπεί ο λώρος;
  Αυτό που κάνετε δεν είναι παράνομο;

 4. Βρε αχαρακτήριστε χριστιανέ , κάνε μας τη χάρη να πεις κάτι με αξία , ένα επιχείρημα , κάτι τέλος πάντων ελέγξιμο από τη λογική , να μας κάνεις να ξαναδούμε το φως και την αλήθεια που εσυ εξακολουθείς και ζεις

  • Και μάθε ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν είναι πρέπον να μιλάνε για σχοινί , οι μουνουχισμένοι ήταν άλλος ένας μεγάλος άθλος της χριστιανόχτυπημένης ανατολικης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

 5. Ο νηπιοβαπτισμός είναι παράνομος ως πρακτική και θα έπρεπε να καταργηθεί και να γίνεται κατόπιν επιλογής ενηλίκου ατόμου και όχι ενός «βιασθέντος» νηπίου.

  Η δημιουργία ποιμνίου από την Εκκλησία κι από νεαρή ηλικία, χωρίς φυσικά το άτομο να έχει αποδεχτεί τον χριστιανισμό συνειδητά, έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με το Σύνταγμα (στην ουσία, καταργείται η θρησκευτική ελευθερία που μνημονεύεται, καθώς στην πραγματικότητα υπάρχει «πειθαναγκασμός» με αποτέλεσμα τον προσηλυτισμό ενός άβουλου πλάσματος), αλλά και με την εντολή του Ιησού: «Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, και κηρύξτε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος όμως απιστήσει, θα κατακριθεί» (Μάρκος 16:15-16). Ο ίδιος ο Χριστός, δεχόταν την βάπτιση και την κατήχηση μόνο ενηλίκων. Δηλαδή, πρώτα πιστεύουμε και μετά βαπτιζόμαστε.

  Ο νηπιοβαπτισμός είναι απαράδεκτος γιατί αφαιρεί το δικαίωμα από τον άνθρωπο να διαλέξει τον δικό του θεό ή ένα φιλοσοφικό σύστημα που θα τον προστατεύει από τους θεούς και τις δεισιδαιμονίες που επινόησαν οι πρόγονοί του πριν χιλιάδες χρόνια.

  Η ενέργεια αυτή πρέπει να θεωρηθεί παράνομη γιατί παραβιάζει κάθε δεοντολογία περί ελευθερίας των ιδεών.

  Οι ανοησίες, περί απαλλαγής του…προπατορικού αμαρτήματος, δεν μας αφορούν. Ανήκουν στη σφαίρα λογικής της εβραϊκής φιλολογίας και της θρησκευτικής παράκρουσης που ταλαιπωρούν κάθε αδαή πιστό.

  Στο ελληνικό κράτος υπάρχει η επιλογή της μη βάπτισης, χωρίς όμως συνέπειες όπως παλιά (δεν μπορούσες να εγγραφείς σε σχολείο κ.ά.).

 6. Έχουν καταφέρει αυτά τα σκυλιά του Επέκρινα παγκοσμίως ,τα αλλοτρειωμένα θύματα τους να είναι φανατικά μέσα στην πνευματική ομίχλη που ζουν και ανατροφοδοτείται το σύστημα μόνο του και αν τους πεις την αλήθεια κλοτσούν σαν πεισματάρικα μουλάρια .

  • ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ
   ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΝΩ ΕΙΣΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΕΞΥΠΝΟ.
   ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ.

  • ΒΡΕ ΚΑΛΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΓΑΜΑΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΛΟ ΤΟΝ ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ…ΓΚΟΥΡΛΙΟΥ ΓΚΟΥΡΛΙΟΥ ..

  • ***************************************
   Πες μιαν αλήθεια που τάχα λέει να στην απορρίψω αμέσως.
   Διάλεξε μιαν αλήθεια, γιατί έχω βαρεθεί να απαντώ και να καταρρίπτω ολόκληρα κατεβατά.
   Περιμένω.
   ***************************************

 7. ΚΑΗΜΕΝΟ ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟ ΠΩΡΟΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ,ΖΗΣΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΟΥ ΣΕ ΤΑΪΣΑΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΝΟΗΜΟΝΕΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΟΥ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.
  ΑΝΤΕ.ΒΡΙΣΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ,ΑΝ ΕΤΣΙ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ..!

  • ΡΕ ΦΙΛΕ ΚΑΝΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΧΑΡΗ
   ΒΑΛΕ ΛΙΓΟ ΘΑΛΑΣΣΟΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΣΟΥ ΝΑ ΣΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΣΑΛΤΑ ΚΑΙ ΓΑΜΗΣΟΥ
   ΜΑΣ ΤΑΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΣΟΥ
   ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ 9.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΟΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΣΤΗ ΓΥΦΤΟΑΠΑΤΕΩΝΑ ΤΟΥ ΨΩΡΡΑ.
   ΣΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩ ΟΤΙ ΠΙΟ ΗΛΙΘΙΑ ΖΩΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.

  • Οπως το λες φιλε ειναι.
   οπαδος του νεοπαγανιστη γυφτου ονοματι μαρκος σταγακης η πατερακης η ευταξιας η αγγελικη κλπ.
   πληρωνεται απο τους μασονους

 8. Η χριστιανική θεολογία έρχεται σε αγεφύρωτη αντίθεση προς κάθε αρχή, ση- μείο, επιτυχία, έκφανση, δραστηριότητα, επιστήμη, φιλοσοφία, τέχνη και επί- τευγμα του Ελληνικού και του Ελληνορωμαϊκού πολιτισμού.

  Οι αρχαίοι Έλληνες, μεταξύ άλλων, λάτρεψαν την Αλήθεια, την Ελευθερία και το Κάλλος.
  Την αλήθεια ανέπτυξαν με τη φιλοσοφία.
  Την ελευθερία με την πολιτική.
  Το κάλλος με την αισθητική.
  Η πρώτη συνέβαλε στη σύλληψη του υλισμού.
  Η δεύτερη στη δημοκρατία.
  Η τρίτη στην τέχνη.
  Η απαράμιλλος σχέση αυτών δημιούργησε αυτό που λέμε Ελληνικό Πολιτισμό!

  Η δε χριστιανική θεώρηση της ζωής
  Πρόκειται για θεολογία και δογματική: Ανοησίας, αντιφάσεως, τρέλας, σχιζο- φρένιας, ακαταστασίας, λάθους, ψεύδους, στρεψοδικίας, αοριστίας, υπεκφυ- γής, γενικολογίας, συγκαλύψεως, παραλογισμού, θηριωδίας, φόβου, εκφοβισ- μού, καταναγκασμού, πολλών κακών, απαξίας της εδώ ζωής και του κόσμου, καταστροφής, εσχατολογίας, αποκαλύψεως, θαυματοποιίας, αιωνίου τιμωρίας ή ανταμοιβής, μισαλλοδοξίας, αντιγνώσεως, αντιεπιστήμης, αντισοφίας, αντι- φιλοσοφίας, πένθους, εναντίον κάθε χαράς της εδώ ζωής. Αλλού άλλα είναι θέσεις και αλλού τα ίδια αντιθέσεις! Αλλού άλλα επιτρέπονται και αλλού τα ίδια απαγορεύονται! Άκρη δεν βρίσκεις! Παντού αλλοπρόσαλλη, στρεψόδικη, κλπ.

  • της μασονικης μαλακιας το αναγνωσμα μασονοσταγακη!
   περνα απο τις ποδιτσες να παρεις το μεροκαματο σου εβραικο χτικιο

  • μαρκος σταγακης:εβραιομασονος αθεος χαφιες των εβραιων κολληταρι του μασονου καλοπουλου και της ιδιας σχολης των αθεων ανθελληνων πληρωμενων ζωων

  • Η διαστροφή της ορθοδοξίας πάνω στα αθώα νήπια.

   Πώς πραγματικά θα μπορούσε να αισθανθεί ένας σύγχρονος μορφωμένος άνθρωπος, αν παρευρισκόταν σε μια ορθόδοξη εκκλησία την ώρα της βάπτισης;

   Θα νοιώσει άραγε απορία όταν βλέπει τον παπά της ενορίας, να διατάζει στο όνομα του Κυρίου, να αποβληθεί ο σατανάς από την ψυχή ενός άβουλου νηπίου, την στιγμή που ίδιος αυτός Θεός – που δήθεν διατάζει μέσω του παπά, φέρεται ως ο δημιουργός του;

   Αν είναι φυσιολογικός άνθρωπος, δικαιολογημένα, δεν θα πρέπει ακόμη να θυμώσει – αγανακτήσει για αυτή την διαστροφή;

   Μια ακόμη διαστροφική ανωμαλία της ορθοδοξίας που εμφανίζεται στις εκκλησίες κατά την βάπτιση νηπίων από το παπαδαριό, την στιγμή που ο παπάς αφορίζει τον σατανά που είναι μέσα στην αδιαμόρφωτη ψυχούλα του νηπίου!

   Και αναρωτιέται κανείς, μα καλά…που βρέθηκε ο σατανάς μέσα στο νήπιο;

   Δυο πρέπει να είναι οι λόγοι. Ή μπήκε μόνος του – οπότε ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος και δεν έστειλε τον σατανά στην κόλαση όπως λέει στους αφορισμούς που ακολουθούν, ή τον έβαλε εκεί εκ του πονηρού ο Θεός, για να τα οικονομάνε οι παπάδες!

   Το παράδοξο είναι ότι στα μάτια και στα αυτιά του νεοέλληνα πιστού, αυτό το πράγμα, δυστυχώς περνά εντελώς απαρατήρητο, όπως απαρατήρητο περνά
   και ότι η βάπτιση του ελληνόπουλου γίνεται, όπως λέει ο παπάς, που πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο,
   "…εις δόξαν λαού Ισραήλ…" !!!

  • μαρκος σταγακης:εβραιομασονος αθεος χαφιες των εβραιων κολληταρι του μασονου καλοπουλου και της ιδιας σχολης των αθεων ανθελληνων πληρωμενων ζωων

  • της μασονικης μαλακιας το αναγνωσμα μασονοσταγακη!
   περνα απο τις ποδιτσες να παρεις το μεροκαματο σου εβραικο χτικιο

 9. Με μπούσουλα την Αγία Γραφή η χριστιανική Εκκλησία καταδίκασε ανθρώπους στην πυρά.Τα χωρία του Ιησού του Ναυή έγιναν best seller την εποχή του Γαλιλαίου και είμαι σίγουρος ότι και σήμερα, την εποχή της διαστημικής που ο άνθρωπος ταξιδεύει στο διάστημα, οι χριστιανοί δεν άλλαξαν ακόμα ιδέες. Κανένας δεν αποκήρυξε τα αξιοθρήνητα και γελοία χωρία της Αγίας Γραφής που προσβάλλουν τη νοημοσύνη του ανθρώπου! Αλήθεια – με κεφαλαίο το Α – δεν είναι το δόγμα της θρησκείας, για το οποίο χύθηκαν ποτάμια αίματος, αν δηλαδή ο Ιησούς ήταν Ομοούσιος ή Ομοιούσιος, αν η παρθένος ήταν Θεοτόκος ή Ανθρωποτόκος, αν οι πιστοί πρέπει να είναι Εικονολάτρες ή Εικονοκλάστες, αλλά να αντιληφτούμε την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, να καταφέρουμε να ερμηνεύσουμε σωστά τον κόσμο και κυρίως με τα εφόδια αυτά να καταφέρουμε να τον αλλάξουμε για το καλό όλων!

  • Ηλιθιότητες !!καταφέρατε να αλάξετε τον κόσμο δημιουργώντας ναζί, φασίστες και κουμουνιστες με εκατομύρια θύματα.Δημιουργήματα σατανολατρών μασονων όλες οι πληγές της ανθρωπότητας τον 20 ο αιώνα

 10. * 30)  Απομονωτισμός 

  * 31)  Αντικοινωνικότης 

  * 32)  Συμπλεγματισμός 

  * 33)  Πόνος 

  * 34)  Θλίψη 

  * 35)  Φόνος 

  * 36)  Καταστροφή 

  * 37)  Αθλιότητα 

  * 38)  Απαξία 

  * 39)  Βασανιστήρια 

  * 40)  Βία 

  * 41)  Θάνατος 

  * 42)  Εξοντωτικοί Νόμοι 

  * 43)  Αγραμματοσύνη 

  * 44)  Αντιεπιστημονικότης 

  * 45)  Κατάπτωση των Τεχνών 

  * 46)  Απόρριψη της Φιλοσοφίας 

  * 47)  Οπισθοδρόμηση 

  * 48)  Καταρράκωση της Προσωπικότητας 

  * 49)  Νηστεία 

  * 50)  Βρωμιά 

  * 51)  Απλυσιά 

  * 52)  Αρρώστια 

  * 53)  Ευχέλαια 

  * 54)  Παραλήρημα 

  * 55)  Μισαλλοδοξία 

  * 56)  Κατήφεια 

  * 57)  Δυστυχία 

  * 58)  Εκμετάλλευση 

  * 59)  Αιρέσεις Διχοστασίες και Σχίσματα 

  * 60)  Σφαγές 

  * 61)  Εξοστρακισμός 

  * 62)  Απόλυτος ρατσισμός 

  * 63)  Αφορισμός 

  * 64)  Ανάθεμα 

  * 65)  Καταναγκασμός 

  * 66)  Εκφοβισμός 

  * 67)  Παραλογισμός 


  • της μασονικης μαλακιας το αναγνωσμα μασονοσταγακη!
   περνα απο τις ποδιτσες να παρεις το μεροκαματο σου εβραικο χτικιο

  • μαρκος σταγακης:εβραιομασονος αθεος χαφιες των εβραιων κολληταρι του μασονου καλοπουλου και της ιδιας σχολης των αθεων ανθελληνων πληρωμενων ζωων

  • ΠΙΟ ΜΑΛΑΚΑΣ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΗΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ…

   ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΑΝ ΟΤΑΝ ΗΡΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕ "ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογειτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς, καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, καὶ διωκόντων ὑμᾶς·"

   ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟ 12ΘΕΟ ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΛΑΣΜΕΝΑ

   Βρήκαν ανθρώπινο σκελετό που παραπέμπει σε ανθρωποθυσία στο βωμό του Δία στην Αρκαδία. Η ταφή στο Λύκαιο Όρος είναι σε άριστη κατάσταση και ανήκει σε άνδρα εφηβικής ηλικίας που έζησε στο τέλος της μυκηναϊκής εποχής…

   Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/vrikan-anthropino-skeleto-pou-parapempi-se-anthropothisia-sto-vomo-tou-dia-stin-arkadia-tafi-sto-likeo-oros-ine-se-aristi-katastasi-ke-aniki-se-andra-efivikis-ilikias-pou-ezise-sto-telos-tis-mikina/

 11. * Στα μέρη όπου επικράτησε ο Χριστιανισμός έκανε τα πάντα μαντάρα. Τα 

  πράγματα έγιναν τρισχειρότερα από ότι ήταν πριν! Από την χριστιανική θεολο- γία, γραμματεία και δογματική κατά εποχές και κατά τόπους προέκυψαν:
  * 1)  Άνευ Προηγουμένου Δεισιδαιμονία 

  * 2)  Σατανολογία 

  * 3)  Δαιμονολογία 

  * 4)  Διαβολικά τάγματα 

  * 5)  Προστάτες άγγελοι 

  * 6)  Αγγελικά τάγματα 

  * 7)  Εξορκισμοί 

  * 8)  Αγιασμοί 

  * 9)  Εσχατολογία 

  * 10)  Φόβος 

  * 11)  Τρόμος 

  * 12)  Αναχωρητισμός 

  * 13)  Ερημιτισμός 

  * 14)  Στηλιτισμός 

  * 15)  Μοναχισμός 

  * 16)  Ενίοτε Ευνουχισμός 

  * 17)  Αντισεξουαλισμός 

  * 18)  Αντιερωτισμός 

  * 19)  Παρθενία 

  * 20)  Μισογυνισμός 

  * 21)  Αγαμία 

  * 22)  Ανωμαλία 

  * 23)  Παιδεραστία 

  * 24)  Μυστικά Όργια 

  * 25)  Εμμονή αμαρτίας 

  * 26)  Μυστικοκοπάθεια 

  * 27)  Νεύρωση 

  * 28)  Καχυποψία 

  * 29)  Ενοχή 


  • 4.20
   ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΑ ΠΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΩΡΑ??? ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΔΙΤΣΕΣ ΡΕ ΗΛΙΘΙΟ ΑΘΡΩΠΟΕΙΔΕΣ

  • Αυτό που περιγράφεις είναι σατανισμός όπως επικράτησε και επαβλήθη από τους ναζί και τους μπολσεβίκους με τον πατερούλη Στάλιν κλπ! Πάλι μπερδεύτηκες!

 12. Νεοκλής Ρούσος Ανάδελφος .
  Κατά την εκτίμηση πολλών μεγάλων ερευνητών όπως και τη δική μας,το με- γαλύτερο δυστύχημα που έγινε ποτέ στην ιστορία ήταν η επικράτηση του Χριστιανισ μού, επειδή έτσι το θέλησε ο διεφθαρμένος και εγκληματικός Ρωμαίος αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος στις αρχές του τετάρτου αιώνα Κοινής Εποχής (Κ. Ε.). Οι συνέπειεςαυτού του δυστυχήματος ήταν τρομακτικά καταστροφικές για κάθε έκφανση και δραστηριότητα βίου και πολιτισμού από τότε μέχρι σήμερα και όπως φαίνεται θα συνεχίσουν ούτως ακόμη επί μακρόν. Η οπισθοδρόμηση που επήλθε σε κάθε εκδήλωση ζωής και τομέα πολιτισμού ήταν πέραν πάσης προβλέψεως. Η δυστυχία που προέκυψε ήταν τρομακτική. Η λέξη «μεσαίων», «μεσαίωνας» για την επακολουθήσασα υπερχιλιετή εποχή παρακμής και σκοταδισμού έχει μείνει ήδη από πολύ καιρό παροιμιώδης. Δεύτερο μεγάλο δυστύχημα ήταν η δημιουργία και εξάπλωση του Μουσουλμανισμού, ο οποίος και πάλι παρήχθη ως νέα Εβραιοχριστιανική αίρεση με νέο πρόγραμμα. Η ανθρωπότητα ύστερα από πολλούς αιώνες αγώνων και αίματος φαίνεται να προσπαθεί να εξέλθει απ’ αυτή την κατάσταση. Αλλά ακόμα φαίνεται να προσπαθεί, όχι όμως και ότι εξήλθε!
  Η αναπηρία της ανθρωπότητος ήταν τόσο παραλυτική ώστε ακόμα και σήμερα παρά τις προόδους της φιλοσοφίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας, και παρά τις τόσες διδαχές του παρελθόντος και της ιστορίας, και παρά τις τόσες μεγάλες προ- σπάθειες μεγάλων διαφωτιστών, ανθρωπιστών και ευεργετών, ακόμα δεν είναι σε θέση να θέσει ένα θετικό τέρμα σ’ αυτή την ιστορική ατυχία. Σ’ αυτό το πρόβλημα καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα υπάρχοντα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά συστήματα τα οποία δεν επιθυμούν ανθρώπους μορφωμένους με γνώση, σκέψη, κρίση, κλπ, αλλά υποτελείς υπηκόους ή καλλίτερα εν τοις πράγμασι δούλους και ρομπότς. Στα υπάρχοντα συστήματα συμφέρει να έχουν και να διατηρούν άτομα τα οποία κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι αφιλοσόφητα και προβατοποιημένα και τα οποία αιωρούνται μέσα σε μια συνεχή ανασφάλεια μεταξύ πάτου και κορυφής, αναλώνονται σε ένα συνεχές κυνήγι των προς το ζην, έχουν στόχους διάφορες απατηλές, ή ανόητες ή καταστροφικές επιδιώξεις και οι ελπίδες των παραμένουν συνεχώς φρούδες.

  • η δυστυχια ειναι μασονοσκυλο οτι ο χριστιανισμος σας δεχεται και ας τον βριζετε χυδαια!ευτυχια θα ηταν να τα ελεγες αυτα για τον μουσουλμανισμο να δουμε εαν ειχες γλωσσα να μιλας η χερια να γραφεις ζωο με 2 ποδια

  • Και αν ακόμα δεν έχεις σχέση με τον χριστιανισμό ως όργανο νεοσατανιστικών δοξασιών θα σε συμβούλευα εγώ ο αδαής καθυστερημένος και πτωχός τω πνεύματι από ολη τη διδασκαλία του χριστιανισμού να επικεντρωθείς και αν σε αφήνει το αφεντικό σου(ξέρεις εσύ) να αναλογισθείς την κορυφαία εντολή του Ιησού Χριστού*Εγώ δε λέγω υμίν αγαπάτε τους εχθρούς υμών* Τότε θα έχεις ατανοήσει τι είναι Χριστός και Χριστιανισμός και μάλιστα στη γνήσια και άδολη εκφανση του που είναι η Ορθοδοξία. Σου εύχιμαι τόσο σε εσένα οσο και στα υπόλοιπα φερέφονα του σστανισμού οιασδήποτε μορφής να έρθετε σε αυτογνωσία ,έχει και γιά εσας ο Θεός

  • ***********************************
   Αποδεδειγμένα το χριστιανικό Βυζάντιο έκανε μεγάλο κακό στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ! ! !

   Απαγόρευσε τη φ ρ ί κ η των ανθρωποθυσιών προς τους θεούς της ειδωλολατρίας.

   Βλέπε εδώ την φ ρ ί κ η των ανθρωποθυσιών που εξιστορούν αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς:

   http://antexeistinalitheia.gr/ta-eschi-ke-i-anthropothisies-tis-dode/
   ***********************************

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here